Việc kiểm tra sản phẩm trước khi bán phải do Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam ủy nhiệm thực hiện và quý khách phải nhận những chỉ dẫn thích hợp:

 • Từ kỹ thuật viên của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam
 • Từ đại diện của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam

Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ và đúng hạn. Việc kiểm tra này tốt nhất nên do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ thuộc hệ thống Palado thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc trường hợp khẩn cấp thì Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm gần nhất có thể thực hiện việc kiểm tra và bảo hành này.

KHÔNG BẢO GỒM TRONG BẢO HÀNH

(1). Các vấn đề sau đây sẽ không nhận được sửa chữa bảo hành:

 1. Bất cứ một hư hỏng nào do nguyên nhân của việc sửa chữa/ điều chỉnh không phải do Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam hoặc không phải do cửa hàng mà Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam ủy nhiệm tiến hành.
 2. Sử dụng sản phẩm không theo chỉ dẫn.
 3. Bất kỳ việc sửa chữa nào như là kết quả của sự thay đổi trái phép, tu sửa hoặc thay đổi so với thiết kế ban đầu được thực hiện là nguyên nhân gây ra các hư hỏng.
 4. Những hư hỏng gây ra bởi động đất, bão, lũ lụt, tai nạn, hoả hoạn, thiên tai khác.
 5. Hư hỏng gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như: Đùa nghịch, đất, cát, sỏi, đá, vật cứng sắc nhọn.
 6. Hư hỏng gây ra bởi các yếu tố như: Tàn thuốc lá, hóa chất phân động vật, muối, mưa axit, chuột cắn và các yếu tố tương đương.

(2). Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam từ chối bất cứ trách nhiệm cho mất thời gian hoặc các phụ phí như:

 1. Bất cứ một khoản chi phí nào để khắc phục hậu quả do việc sửa chữa bảo dưỡng không đúng cách đã được thực hiện trước đó ở bên ngoài không thuộc hệ thống các Cửa hàng do Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Palado Việt Nam ủy nhiệm.
 2. Chi phí cho các hạng mục kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa không bao gồm trong danh mục kiểm tra định kỳ.
 3. Bồi thường do việc mất thời gian, tổn thất trong công việc kinh doanh, phí liên lạc, ăn ở và các khoản khác do sản phẩm bị hư hỏng.